Biên bản đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2018.

Doan kiem tra clbv